θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, March 20, 2018

Ἀδριανός. βασιλεὺς Ῥωμαίων. ἦν δὲ τὸ γένος βουλευτοῦ πατρὸς ἐστρατηγηκότος Ἄφρου·Ἀδριανός

βασιλεὺς Ῥωμαίων. ἦν δὲ τὸ γένος βουλευτοῦ
πατρὸς ἐστρατηγηκότος Ἄφρου· οὕτω γὰρ ὠνομάζετο· φύσιν δὲ φιλο-
λόγος ἐν ἑκατέρᾳ τῇ γλώσσῃ· καί τινα πεζὰ καὶ ἐν ἔπεσι ποιήματα
παντοδαπὰ κατέλιπε. φιλοτιμίᾳ τε γὰρ ἀπλήστως ἐχρῆτο καὶ κατὰ
τοῦτο καὶ τἄλλα πάντα καὶ τὰ βραχύτατα ἐπετήδευε· καὶ γὰρ ἔπλασσε
καὶ ἔγραφε καὶ οὐδὲν ὅ τι οὐ καὶ εἰρηνικὸν καὶ πολεμικὸν καὶ βασι-
λικὸν καὶ ἰδιωτικὸν εἰδέναι ἔλεγε. καὶ τοῦτο μὲν οὐδέν που τοὺς 
ἀνθρώπους ἔβλαπτεν· ὁ δὲ δὴ φθόνος αὐτῷ δεινότατος ἐς πάντας
τούς τινι προέχοντας ὢν πολλοὺς μὲν καθεῖλε, συχνοὺς δὲ ἀπώλεσε.
βουλόμενος γὰρ πάντων ἐν πᾶσι περιεῖναι ἐμίσει τοὺς ἔν τινι ὑπερ-
αίροντας. κἀκ τούτου καὶ τὸν Φαβωρῖνον Γαλάτην τόν τε Διονύσιον
τὸν Μιλήσιον τοὺς σοφιστὰς καταλύειν ἐπεχείρει τοῖς τε ἄλλοις καὶ
μάλιστα τῷ τοὺς ἀνταγωνιστὰς σφῶν ἐξαίρειν, τοὺς μὲν μηδενὸς, τοὺς
δὲ βραχυτάτου τινὸς ἀξίους ὄντας. οὗτος ἐν ἐπιστολῇ ἔγραψε τά τε
ἄλλα μεγαλοφρονησάμενος, καὶ ἐπομόσας μήτε τι τῶν δημοσίῳ συμφε-
ρόντων ποιήσειν μήτε βουλευτήν τινα ἀποσφάξειν, καὶ ἐξώλειαν ἑαυτῷ,
ἂν καὶ ὁτιοῦν αὐτῶν ἐκβῇ, προσεπαρασάμενος· ἀλλ' ὅμως διεβλήθη
εἰς πολλά. οὗτος ἦν ἡδὺς μὲν ἐντυχεῖν καὶ ἐπήνθει τις αὐτῷ χάρις,
τῇ τε Λατίνων καὶ Ἑλλήνων γλώττῃ ἄριστα χρώμενος· οὐ μὴν ἐπὶ
πραότητι τρόπων ἄγαν ἐθαυμάζετο, περί τε τὴν τῶν δημοσίων χρημά-
των ἐσπουδακὼς ἄθροισιν. οὗτος φύσει τοιοῦτος ἦν ὥστε μὴ μόνον
τοῖς ζῶσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς τετελευτηκόσι φθονεῖν· τὸν γοῦν Ὅμηρον
καταλύων Ἀντίμαχον ἀντ' αὐτοῦ ἐσῆγεν, οὗ μηδὲ τὸ ὄνομα πολλοὶ
πρότερον ἠπίσταντο. ᾐτιῶντο μὲν δὴ ταῦτά τε αὐτοῦ καὶ τὸ πάνυ
ἀκριβὲς τό τε περίεργον καὶ πολύπραγμον· ἐθεράπευε δὲ αὐτὰ καὶ
ἀνελάμβανε τῇ τε ἄλλῃ ἐπιμελείᾳ καὶ προνοίᾳ καὶ μεγαλοπρεπείᾳ καὶ
δεξιότητι, καὶ τῷ μήτε τινὰ πόλεμον ταράξαι καὶ τοὺς ὄντας παῦσαι,
μήτε τινὰ χρήματα ἀδίκως ἀφελέσθαι, καὶ πολλοῖς πολλὰ καὶ δήμοις
καὶ ἰδιώταις χαρίσασθαι. ἦν δὲ περιεργότατος καὶ μαντείαις καὶ μαγγα-
νείαις παντοδαπαῖς ἐχρῆτο. παιδικά τε αὐτοῦ ἐγεγόνει Ἀντίνοός τις·
ἔκτισε δὲ πόλιν καὶ συνῴκισεν ἀπ' αὐτοῦ τε ὠνόμασε. καί τινα ὁρῶντα
Ἀντίνοον λέγειν. οὗτος ἐς Παννονίαν ἀφίκετο καὶ τὸν Ἴστρον
μετὰ τῶν ὅπλων διενήξατο. καὶ τοῦτο οἱ παρόντες βάρβαροι ἐξεπλά-
γησαν.


 

Νότια Αφρική: Μαύροι σκοτώνουν έναν λευκό αγρότη κάθε πέντε ημέρες το 2018

 
 
Νότια Αφρική: Μαύροι σκοτώνουν έναν λευκό αγρότη κάθε πέντε ημέρες  μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με νέα στοιχεία της γεωργικής ένωσης AgriSA στην Πρετόρια.
Σε μια δήλωση που εξέδωσε ο Ian Cameron, επικεφαλής της Ασφάλειας του AfriForum, αποκαλύφθηκε ότι υπήρξαν 109 αγροτικές επιθέσεις σε λιγότερο από 100 ημέρες το 2018. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων, πραγματοποιήθηκαν 15 δολοφονίες αγροκτήματων.
"Οι αγροτικές μας περιοχές είναι παγιδευμένες σε έναν πόλεμο εγκλήματος", δήλωσε ο Cameron. "Αν και η κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής αρνείται ότι μια κρίση βίας απειλεί τις αγροτικές μας περιοχές , οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η υπερβολική βία μαστίζει αυτές τις περιοχές"

South Africa: Blacks Kill One White Farmer Every Five Days in 2018
 
     Black criminal gangs have killed one white South African farmer every five days so far this year, according to new figures released by the AgriSA agricultural union in Pretoria.

In a statement issued by Ian Cameron, AfriForum’s Head of Safety, it was revealed that there had been 109 farm attacks in less than 100 days of 2018. During these attacks, 15 farm murders had taken place.
“Our rural areas are trapped in a crime war,” Cameron said. “Although the South African government denies that a violence crisis is staring rural areas in the face, the numbers prove that excessive violence plague these areas.”
Cameron added that torturing with irons, blow-torches, melted plastic and boiling water often continues for hours during these attacks
He also said that there had been a significant increase in these types of attacks in the Northern and Western Cape.
“Government cannot deny the facts – our people are being mowed down,” Cameron concluded.
Meanwhile, a straw poll conducted by the Afrikaans online news service Nuus24—which serves the Afrikaans-speaking community in South Africa—revealed that over 85 percent of whites would leave the country immediately if the opportunity presented itself.
The poll, created in the wake of last week’s announcement by Australian Home Affairs minister Peter Dutton that that country was considering giving white South African famers access to refugee visas, offered its participants three reactions to the Australian offer from which to choose:
1.That’s wonderful news! Where can I hand in my name to emigrate to Australia?
2.I am uncomfortable with this. Should Australia rather not negotiate with our government before making such an announcement?
3.I do not understand at all why anyone would want to emigrate to Australia. We live in the land of milk and honey.

As of writing (March 20), 85 percent had chosen option one, 4 percent had chosen option 2, and 10 percent had chosen option 3.
Some of the comments to the poll—here translated from Afrikaans, provide an insight into what is quite commonly felt amongst whites in South Africa:
JJ Lovelock: “We are sick and tired of this country with its corruption, hijackings, rapes, and murders. I would love to go to Australia and take my two farmer children with me.”

C L: “South Africa is a failed country which is steadily collapsing. The ANC regime’s naked racism, the EFF and other extremist groups offer nothing good for the future of whites, who cannot get work, whose property will soon be seized without compensation, and institutions s such as [South African Airways] SAA, telephone services provider] Telkom, [electricity services provider] Eskom, [railway services provider] Spoornet, and most municipalities are all bankrupt. Crime is flourishing, education is going backwards, the [South African Police] SAPD is corrupt, and personal security is non-existent—what is still here that would encourage me to stay?”

Οι καύσεις ελληνικών βιβλίων ξεκίνησαν από τον απόστολο Παύλο στην Έφεσο

 
 
Οι καύσεις ελληνικών βιβλίων ξεκίνησαν από τον απόστολο Παύλο στην Έφεσο και βρήκαν τον δρόμο τους μέχρι σήμερα.

"Ει θεοί διαλέγονται, την των Ελλήνων γλώττη χρώνται." (Anc. Greek)

 
 
"Ει θεοί διαλέγονται, την των Ελλήνων γλώττη χρώνται."
(Anc. Greek)

 
-ΕΑΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΜΙΛΟΥΝ, ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ.
(Mod. Greek)
 
 

Η πυρά βιβλίων δεν είναι μόνον έτσι....

 
 
Είναι και έτσι.

Ο Ερμής γλίστρησε σιωπηλά όπως το φως της ημέρας διαπερνά την αυγή .

 
 
Ακριβώς όπως το φως της ημέρας διαπερνά την αυγή μέσα από κάθε σπάσιμο και ρωγμή, λέει ο συγγραφέας του Ομηρικού Ύμνου, ο Ερμής γλίστρησε σιωπηλά μέσα από την κλειδαρότρυπα του σπηλαίου που του έδωσε την γέννηση.
Πόσο πλαστική, κινητική και διφορούμενη είναι η φύση αυτού του θεού, του οποίου οι γυναίκες σύντροφοί του είναι η Ερμιόνη, η Αρμονία και πάνω απ' όλα η Ίρις, που προηγείται αυτού με αλαζονικά πόδια και χρυσά φτερά! Στην ελληνική μυθολογία, ο Ερμής εμφανίζεται ως μια ελκυστική και περίπλοκη φιγούρα, σε μορφές τόσο κινητές όσο και οριστικές, έτσι ώστε κάποιος πρέπει πρώτα να γνωρίσει αυτούς τους μύθους για να ακολουθήσει τις διαδρομές του μέσω της μακράς πορείας της Δυτικής φαντασίας, από τον Μεσαίωνα μέχρι σήμερα . Είναι η βασική αναφορά, όπως το πανταχού παρόν ιστορικό μιας εικόνας: τόσο οικείο ή τουλάχιστον τόσο προσιτό για εμάς ότι δεν χρειάζεται να αναπαράγουμε εδώ τις ιστορίες στις οποίες ο Έλληνας Ερμής ή ο Λατίνος Mercury παίζει τον πρωταγωνιστή, τον ήρωα, ή ένα άλλο ρόλο. Θα θυμηθούμε κάποιες από τις ιδιαιτερότητες του, οι οποίες επαναλαμβάνονται συνεχώς και υπογραμμίζονται από την Αρχαιότητα έως σήμερα.
 
THE ETERNAL HERMES
From Greek God to Alchemical Magus
 Antoine Faivre
Translated by Joscelyn Godwin
PHANES PRESS 1995
 
 
Just as the daylight penetrates at dawn through every crack and crevice, says the author of the Homeric Hymn, so Hermes slipped silently in through the keyhole of the cavern which gave him birth.
How plastic, mobile, and ambiguous is the nature of this god,
whose feminine companions are Hermione, Harmonia, and above all Iris, who precedes him with breezy feet and wings of gold! In Greek mythology, Hermes appears as an engaging and complex figure, in forms both mobile and definitive, so that one must first know these myths in order to follow hls tracks through the long path of the Western imagination, from the Middle Ages to the present. They are the essential reference, like the omnipresent background of a picture: so familiar, or at least so accessible to us that there is no need here to retell the stories in which Greek Hermes, or Latin Mercury, plays the protagonist, the hero, or a walk-on role. We will just recall some of his characteristics that have been constantly repeated and emphasized from Antiquity to
modem times. 

Αν ο Ιούδας είχε αυτοκτονήσει, πως Ιησούς μετά την υποτιθέμενη «ανάστασή» του, φανερώθηκε στους δώδεκα;

 
 
Θα ήθελα να δώ, τι θα απαντήσουν οι απολογητές.. ειδικά εκεί που λέει:
«Παρέδωκα γαρ υμίν εν πρώτοις ο και παρέλαβον ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς και ότι ετάφη και ότι εγήγερται τη ημέρα τη τρίτη κατά τας γραφάς και ότι ώφθη Κηφά είτα τοις δώδεκα» (15: 3-5).
 
Ο Παύλος είναι σαφής, ότι ο Ιησούς μετά την υποτιθέμενη «ανάστασή» του, φανερώθηκε στους δώδεκα. Αν ο Ιούδας είχε αυτοκτονήσει, θα έπρεπε να γράψει ότι εμφανίστηκε στους έντεκα. Ο Ματθίας που κληρώθηκε στην θέση του Ιούδα, κληρώθηκε μετά την υποτιθέμενη «ανάληψη» του Ιησού (Πράξεις Αποστόλων, 1: 9-26)."

Όντως, πως ενώ είχε αυτοκτονήσει ο Ιούδας και δεν είχε εκλεγεί νέος μαθητής να τον καλύψει, ο Παύλος αναφέρει ότι ο Ιησούς παρουσιάστηκε στους Δώδεκα;
Εμ, κάτι θα βρουν...
Στοιχηματίζω στο, «είναι συμβολικό», ενώ μεγάλες πιθανότητες έχει να εφευρεθεί μια ιστοριούλα, π.χ ότι ο Ιούδας συγχωρήθηκε και επανενώθηκε με τους μαθητές, αλλά μετά έπαθε ένα ντουβρουτζά και ηυτοκτόνησε.
Επίσης θα έπαιζα και το «τυπογραφικό λάθος»,ενώ το «η θρησκεία μας είναι ζωντανή, είναι βίωμα»,χωρίς άλλη επεξήγηση, κερδίζει έδαφος.
Όλα αυτά Βέβαια ακολουθούμενα από κατάρες για τους άπιστους άθεους, που επιτίθενται στον χριστιανισμό, έτσι για να μην χάσουν τη φόρμα τους.
 
«Αγία Γραφή»: Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου - Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίας
 

 

Η δερματική νόσος της Λεϊσμανίασης, είναι εξαιρετικά μολυσματική, στο φρούριο του ΙΣ.

 
 
Αναφέρεται ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης της δερματικής νόσου της Λεϊσμανίασις, η οποία είναι εξαιρετικά μολυσματική, στο φρούριο του ΙΣ.
Σύριοι πρόσφυγες από τη Συρία.
 
Efforts are reportedly being made to prevent the further spread of the Leishmaniasis skin disease, which is highly virulent, in the IS stronghold.
Syrian Refugees  Spreading  disease.
 

Μίλάτε Αμερικανικά. Μην μιλάτε την γλώσσα του Εχθρού.

 
 
Κατά τη διάρκεια του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου, 600.000 ιταλοί είχαν κηρυχθεί αλλοδαποί εχθροί στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι πολλοί γιοι τους αγωνίζονταν για την Αμερική.

During World War II, 600,000 Italian enemy aliens were declared in the United States, despite having several sons fighting for America.
 
 

Το Corpus Hermeticum είναι πολύ λιγότερο αρχαίο από ότι πιστεύαμε.

 
 

Το Corpus Hermeticum είναι πολύ λιγότερο αρχαίο
από ότι πιστεύαμε.
 
Ο Πρωτεστάντης Isaac Casaubon από την Γενεύη, απέδειξε ότι το 1614 [De rebus sacris ecclesiasticis exercitationes XVI  που δημοσιεύθηκε στο Λονδίνο] απέδειξε ότι τα κείμενα του Corpus Hermeticum δεν είναι προγενέστερα από τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής εποχής. Κάποιοι ερμηνευτές αγνοούσαν σκόπιμα αυτή την ανακάλυψη, άλλοι δεν το γνώριζαν, αλλά λίγο αργότερα, ο Αλεξανδρινός ερμητισμός βρήκε λιγότερους θαυμαστές και σχολιαστές, αφού ήταν πλέον γνωστό ότι είναι πολύ λιγότερο αρχαίο από ό, τι είχαν ισχυρισθεί.
 
Ο Ερμής στη Δυτική Φαντασία
Εισαγωγή: Ο Έλληνας Ερμής


THE ETERNAL HERMES
From Greek God to Alchemical Magus
 Antoine Faivre
Translated by Joscelyn Godwin
PHANES PRESS 1995

 
The Corpus Hermeticum is far less ancient than had been believed.
 
The Genevan Protestant Isaac Casaubon proved in 1614 (De rebus sacris ecclesiasticis exercitationes XVI published in London) that the texts of the Corpus Hermeticum are no earlier than the first centuries of the Christian Era. Some Hermetists deliberately ignored this discovery, others remained unaware of it; but little by little, Alexandrian Hermetism found fewer admirers and commentators, since it was now known to be far less ancient than had been believed.
 
Hermes in the Western Imagination
Introduction: The Greek Hermes

"Χρησιμοποιήστε τη σεκταρική γλώσσα στα τρένα της Σκωτίας και ποιος ξέρει πού θα καταλήξετε;"“

 
 
"Χρησιμοποιήστε τη σεκταρική γλώσσα στα τρένα της Σκωτίας και ποιος ξέρει πού θα καταλήξετε;"
 
Use sectarian language on Scottish trains and who knows where you'll end up?”
 
 
Ο σεκταρισμός στη Γλασκώβη παίρνει τη μορφή θρησκευτικής και πολιτικής θρησκευτικής αντιπαλότητας μεταξύ των Ρωμαιοκαθολικών και των Προτεσταντών. Ενισχύεται από την έντονη αντιπαλότητα μεταξύ Celtic F.C. και Rangers F.C., οι δύο παλαιοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι , των οποίων η υποστήριξη είναι παραδοσιακά κατά κύριο λόγο Καθολική και προτεσταντική αντίστοιχα.
 
Sectarianism in Glasgow takes the form of religious and political sectarian rivalry between Roman Catholics and Protestants. It is reinforced by the fierce rivalry between Celtic F.C. and Rangers F.C., the two Old Firm football clubs whose support is traditionally predominantly Catholic and Protestant respectively.
 
 

Το σχεδόν πλήρες Corpus Hermeticum

 
 
Το σχεδόν πλήρες Corpus Hermeticum

Ανακάλυψη στην Αναγέννηση
2Α. Το σημείο αναχώρησης:

Το 1460, ο Leonardo da Pistoia, ένας μοναχός, έφερε στην Φλωρεντία ένα Έλληνικό
χειρόγραφο του Corpus Hermeticum, σχεδόν πλήρες (δεκαπέντε διατριβές), τις οποίες είχε ανακαλύψει στη Μακεδονία. Αυτές ήταν τα "νέα" κείμενα, επειδή το μόνο γνωστό στοιχείο αυτής της συλλογής ήταν το Asclepius (Ασκληπιός) στα Λατινικά. Στο τέλος του 1462, ο Cosimo de Medici έδωσε στον Marsilio Ficino να το μεταφράσει στα Λατινικά, σκεπτόμενος πως αυτή ήταν μία περισσότερο επείγουσα εργασία από εκείνη των έργων του Πλάτωνα. Μέχρι το τέλος του δέκατου έκτου αιώνα δεν υπήρχαν λιγότερες από δεκαέξι εκδόσεις, μη συμπεριλαμβάνοντας τις αποσπασματικές. Η μετάφραση του Ficino έκανε είκοσι πέντε εκδόσεις μεταξύ των ετών 1.471 και 1.641. Τα συνοδευτικά σχόλια σε αυτές οι εκδόσεις έχουν συχνά μεγάλο ενδιαφέρον.
Ο Pico della Mirandola συνέβαλε στην επιτυχία του Corpus Hermeticum δημιουργώντας μια εσωτερική συμμαχία μεταξύ του Καμπαλισμού και του ερμητισμού. Από αυτό γεννήθηκε η  ερμητική τέχνη, π.χ. η  Primavera (Άνοιξη) του Botticelli (1478). Το δάπεδο του καθεδρικού ναού της Σιένα (1488), τα διαμερίσματα του Borgia στο Βατικανό, διακοσμημένα από το Pinturicchio, κλπ.
 
THE ETERNAL HERMES
From Greek God to Alchemical Magus
 Antoine Faivre
Translated by Joscelyn Godwin
PHANES PRESS 1995
 
 
The almost complete Corpus Hermeticum

Rediscovery at the Renaissance
2A. The point of departure:
In 1460, Leonardo da Pistoia, a monk, brought to Florence a Greek manuscript of the Corpus Hermeticum, almost complete (fifteen treatises), which he had discovered in Macedonia. These were thus "new" texts, because the only item of this collection known was the Asclepius in Latin. At the end of 1462, Cosimo de'  Medici had it translated into Latin by Marsilio Ficino, thinking this a more urgent job than that of the works of Plato. Until the end of the sixteenth century there were no fewer than sixteen editions, not counting partial ones. Ficino's translation went through twentyfive editions between 1471 and 1641. The commentaries accompanying these editions are often of considerable interest.
Pico della Mirandola contributed to the success of the Corpus Hermeticum by forging an esoteric alliance between Kabbalism and Hermetism. Out of this was born a Hermetic art, e.g., in Botticelli's Primavera (1478); Siena Cathedral pavement (1488); Borgia Apartments in the Vatican, decorated by Pinturicchio, etc.
 

Monday, March 19, 2018

Τον έκαψαν ζωντανό για κλοπή.

 


 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

 
 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
 
Στα όρη ΖΑΓΡΟΥ του ΙΡΑΝ, φαίνεται να εξημερώθηκαν στη βαθιά αρχαιότητα, οι πρώτες κατσίκες! Θεωρούνταν τότε αυτές ζώα του ΖΑΓΡΕΑ Διόνυσου! Λέτε να έχουν σύνδεση η δυο λέξεις; Στη Θράκη βέβαια, ο Ήλιος με τον Διόνυσο θεωρούνταν το ίδιο! Έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε τα Ηλιακά σύμβολα επάνω στον αμφορίσκο, του οποίου οι λαβές είναι δυο αίγαγροι με την κεφαλή στραμμένη προς τα πίσω! Δεν έχει σημασία, που εντοπίζονται τέτοια ιερά σκεύη, αλλά που απευθύνονται!
Από την Πιερία του Παγγαίου, όπου στην δυτική της άκρη υπήρχαν οι Εννέα Οδοί και η Λαείτια, έρχονται τα νομίσματα της εικόνας μας! Το Ηλιακό σύμβολο πάνω από τον τράγο, επιβεβαιώνει τον Ζαγρέα και τον Ήλιο! Όμως και με το δίγραμμα Λ Α, πάλι τον ίδιο συσχετισμό δείχνει!

 
 

Το δωδεκάθεο δεν είναι πολιτιστικό γεγονός είναι ζωντανή θρησκεία.

 
 
Το δωδεκάθεο αγαπητέ μου, δεν είναι πολιτιστικό γεγονός. Εξακολουθεί να είναι ζωντανή θρησκεία και μάλιστα με πολύ περισσότερους πιστούς απ' ότι πιστεύεις και φαντάζεσαι. Το δωδεκάθεο είναι η βάση και η ουσία των τριών κατασκευασμένων θρησκειών που νομίζεις ότι επικράτησαν. Πιστεύεις ότι το Βυζάντιο ήταν Ελληνική αυτοκρατορία; Γιατί, επειδή το λένε αυτοί που αναφέρεις ή επειδή κατάστρεψε κάθε τι Ελληνικό, από ναούς, θεσμούς, αγάλματα ή συγγράμματα; Η επειδή έκλεισε τις σχολές, απαγόρευσε το θέατρο κι αμόλησε τους Άβαρους και τους Βανδάλους που κατέσφαξαν τους Έλληνες; Απαγορευμένο ήταν το όνομα Έλλην  κι αναθεματισμένο. Τον Ιουστινιάνειο κώδικα μόνο να διαβάσεις φτάνει. Τελικά ο θεός μας, ο Ιαχωβάς μας έδωσε τη δόξα και τον πολιτισμό, αλλά το δωδεκάθεο δεν μετέχει στη δόξα του Ελληνισμού. Ωραία λογική! Όλα τα καλά τα δίνει ο Ιαχωβάς, αλλά για τα υπόλοιπα δεν φέρει ευθύνη. Αλλά απ' ότι φαίνεται μάλλον δεν είσαι ή δεν νοιώθεις Έλληνας, γι’ αυτό άσε εμάς να κοιμηθούμε όπως στρώσαμε. Και αν νομίζεις ότι φτάνει ένας Παλαιολόγος για να ξεπλύνει έντεκα αιώνες Βυζαντινή δικτατορία είσαι πολύ γελασμένος. Αλλά κι αυτόν οι ομόθρησκοι σου τον περιποιηθήκαν κατάλληλα. Αυτοί του πέταξαν σκατά και τον άφησαν να πολεμάει με 5.000 στρατιώτες στα τείχη. Μη μιλάς εδώ για αλήθειες και ψέματα. Εδώ μιλάς με ανθρώπους που έχουν ανοίξει τα μάτια τους πολύ καιρό πριν και βλέπουν την αλήθεια κατάματα όσο κι αν αυτό κοστίζει.
 
«Αγία Γραφή»: Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου - Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίαςhttp://www.pare-dose.net

Τα Ερμητικά κείμενα γράφτηκαν στην Αλεξάνδρεια από τον δεύτερο έως τρίτο αιώνα.Τα Ερμητικά κείμενα γράφτηκαν στην Αλεξάνδρεια από τον δεύτερο έως τρίτο αιώνα.
 
Η Κληρονομιά του Αλεξανδρινού Ερμητισμού:
Ιστορικά και Βιβλιογραφικά ορόσημα.
 
Η πλειοψηφία των ελληνικών κειμένων που ήταν γνωστή ως Ερμητική,
γράφτηκε στην Αλεξάνδρεια ή στο Δέλτα του Νείλου στην αρχή της Χριστιανικής εποχής. Κάποια από αυτά (δεύτερος έως τρίτος αιώνας), όπως αυτά που συλλέγθηκαν αργότερα με τον τίτλο Corpus Hermeticum, αποδίδονται
στον θρυλικό Ερμή τον Τρισμέγιστο. Αυτό το σώμα σχεδόν χάθηκε καθ 'όλη τη Μεσαιωνική περίοδο, με εξαίρεση του βιβλίου Ασκληπιού, που διατηρείται στη λατινική μετάφραση και εν συνεχεία έχει επανενωθεί με τα άλλα κείμενα. Παρ 'όλα αυτά, η παράδοση που ξεκίνησε από αυτά τα Ερμητικά κείμενα κράτησε μέχρι την Αναγέννηση, όταν ήταν βέβαιη διαρκής επιτυχία από την εκ νέου ανασύνταξη,
το 1460, του Corpus Hermeticum. Μέχρι το 1614 το τελευταίο πιστεύετο, μαζί με τον μυθικό συγγραφέα Hermes Trismegistus, να να είναι αρχαία.
Τα παρακάτω δεδομένα δεν προσδίδουν άλλη προτίμηση παρά ως ορόσημα.
Αφορούν την υποδοχή του Αλεξανδρινού Ερμητισμού τόσο ως και όπως εξετάζεται στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής
στο πεδίο του εσωτερισμού.

Hermetica were written in Alexandria at the second to third centuries.
The Inheritance of Alexandrian Hermetism:
Historical and Bibliographical Landmarks
The majority of the Greek texts known as the Hermetica were
written in Alexandria or the Nile Delta at the beginning of the
Christian Era. Some of them (second to third centuries), like those
collected later under the title of Corpus Hermeticum, are attributed
to the legendary Hermes Trismegistus. This corpus was
practically lost during the whole Medieval period, with the exception
of the book Asclepius, preserved in Latin translation and
subsequently reunited with the other texts. Nevertheless, the
tradition started by these Hermetica persisted up to the Renaissance,
when it was assured of a lasting success by the rediscovery,
in 1460, of the Corpus Hermeticum. Until 1614 the latter was
believed, along with its mythical author Hermes Trismegistus, to
be ancient  .
The following data make no pretention other than as landmarks.
They concern the reception of Alexandrian Hermetism both as
such, and as considered in its long-term effects, particularly in the
esoteric field.
 
THE ETERNAL HERMES
From Greek God to Alchemical Magus
 Antoine Faivre
Translated by Joscelyn Godwin
PHANES PRESS 1995


 

"Χρησμός του Απόλλωνος".

 
 
"Χρησμός του Απόλλωνος".
 (που λίγοι τον γνωρίζουν).
 
Και τελευταία λοιπόν θα έλθει κάποτε εις ημάς (τους Έλληνες) κάποιος κοινός αγών, όταν οι νεώτεροι Τιτάνες προερχόμενοι από την άκραν της Δύσεως σηκώσουν βαρβαρικό μαχαίρι και των πολεμικών Κελτών (μερικούς Αγγλοσάξονες) εναντίον των Ελλήνων και ορμήσουν κατ' αυτών, όμοιοι με νιφάδες ή ίσοι κατά τον αριθμόν με τα άστρα, όταν αυτά, που είναι πάρα πολλά, περιπλανώνται εις τον αέρα.
Τα φρούρια και αι κώμαι των Λοκρών και αι κορυφαί των Δελφών και αι πεδιάδες της Κρίσης και αι πόλεις της ηπειρωτικής γης θα πιέζονται από παντού  και θα ιδούν τον άφθονον καρπόν του γείτονος να καίεται, (γειτονικές χώρες θα καούν) και όχι πλέον εξ ακοής, αλλά τώρα θα βλέπουν γύρω από τον ναόν τας φάλαγγας (τα στρατεύματα) των εχθρών  και πλησίον εις τους ιδικούς μου τρίποδας, θα βλέπουν ξίφη και ζώνες αναίσχυντων πολεμιστών και μισητάς ασπίδας, αι οποίαι θα στήσουν εις στους Γαλάτας (κάποιοι Γαλλικής καταγωγής) ένα λαό παράφρονα, κακό δρόμον.
Από αυτάς άλλαι μέν θα είναι ιδικόν μου βραβείον, άλλαι δέ θα τοποθετηθούν πλησίον του Νείλου.
 
 "ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΔΗΛΟΝ" στιχ. 171-185.
 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ

 

Sunday, March 18, 2018

Ο Αβραάμ βρισκόταν στον Άδη των Ελλήνων.

 
 
Εδώ έχουμε και ενδιαφέρουσες καινοτομίες.
Ο…Αβραάμ βρισκόταν στον Άδη όπως ξέρετε και αν δεν αντιληφθήκατε έχουμε έναν καινούργιο θεό τον
Άδη.
Κατά τα άλλα ουδεμία σχέση έχουν οι μυθολογίες των ταμτάκων
με την Ελληνική μυθολογία.
Η «παρουσία» του Αβραάμ στον Άδη (ή έστω κάπου εκεί κοντά), δεν «επιβεβαιώνεται» μόνο από το συγκεκριμένο απόκρυφο, αλλά κι από το «κανονικό» Ευαγγέλιο του Λουκά (16: 19-23):
Υπήρχε δε κάποιος άνθρωπος πλούσιος, και ντυνόταν με πορφύρα, και στολή από βύσσο, ευφραινόμενος καθημερινά με μεγαλοπρέπεια. Υπήρχε δε και ένας φτωχός, με το όνομα Λάζαρος, γεμάτος πληγές, τον έβαζαν κοντά στην πύλη του, και επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα, που έπεφταν από το τραπέζι τού πλουσίου• αλλά, και τα σκυλιά, καθώς έρχονταν, έγλειφαν τις πληγές του. Πέθανε, όμως, ο φτωχός και φέρθηκε από τους αγγέλους στον κόλπο τού Αβραάμ. Πέθανε δε και ο πλούσιος και θάφτηκε. Και μέσα στον Άδη, καθώς ύψωσε τα μάτια του, ενώ βρισκόταν μέσα σε βάσανα, βλέπει από μακριά τον Αβραάμ, και τον Λάζαρο στην αγκαλιά του...
Στην μετάφραση του Κινγκ Τζέιμς, ο Άδης μεταγράφεται ως «κόλαση» (hell).
Με βάση την διατύπωση του κειμένου, υποψιαζόμαστε, ότι προφανώς ο Αβραάμ βρίσκεται στον Παράδεισο, ο οποίος πέφτει κάπου εκεί κοντά (μια πόρτα, που λέμε).
Να σημειωθεί, πως η αναφορά στον Άδη είναι συχνή στην Αθλία Γραφή.
 
«Αγία Γραφή»: Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου - Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίας
 
 
 

Ζητώ συγνώμη από τον ΙΟΥΛΙΑΝΟ τον ΜΕΓΑ...

 
 
Κι επίσης ζητώ συγνώμη από τον ΙΟΥΛΙΑΝΟ τον ΜΕΓΑ, γιατί στην αναφορά μου στο Βυζάντιο παρέλειψα να αναφερθώ στους 19 μήνες της φωτισμένης διακυβέρνησης του. Υπήρξε Έλληνας στην ψυχή, στο νου και στην καρδιά κι αυτό τελικά είναι που μετράει πάνω απ’ όλα.
 
«Αγία Γραφή»: Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου - Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίαςhttp://www.pare-dose.net
 
 

Το ίδιο με τους γελοίους με τα πασουμάκια.

 
 
Το ίδιο με τους γελοίους με τα πασουμάκια.
Άντε βρε γελοίε να είναι ψυχή ο Αη-Σπυρίδωνας κι άιντε να θαυματουργεί. Αφού βρε γελοίο υποκείμενο η ψυχή είναι ΑΥΛΗ όπως ΕΣΥ ισχυρίζεσαι τι χρείαν έχει να φοράει παπουτσάκια;
Σε τι πόδια; ΨΥ-ΧΟ-ΠΑ-ΘΕΙΣ.

12 Καυχᾶσθαι [a]δεῖ• οὐ [b]συμφέρον μέν, ἐλεύσομαι [c]δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου. 2 οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων— εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν— ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον— εἴτε ἐν σώματι εἴτε [d]χωρὶς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ θεὸς οἶδεν— 4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον

Ο ΙΔΙΟΣ ο Παύλος λοιπόν αναφέρει πως γνώρισε κάποιον κάπου "αρπαγέντα" έως τρίτου ουρανού.
Ο ΙΔΙΟΣ "ουκ οίδε" ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ και το αναφέρει ΔΙΣ αν ήταν εν σώματι η άνευ σώματος.
Ο ΙΔΙΟΣ ο Παύλος ξαναλέει ΔΙΣ πως ο θεός οίδε, γνωρίζει δηλαδή πως ήταν αυτός ο άνθρωπος.
Και γιατί το γράφει αυτό ο Παύλος;
Για να δείξει πως δεν πρέπει να καυχιέται κάποιος.
Κι ενώ ο ΙΔΙΟΣ ο εκ του θεού απεσταλμένος Παύλος ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝ ΉΤΑΝ ΕΝ ΣΏΜΑΤΙ Η ΧΩΡΊΣ κι ενώ γράφει πως ο θεός γνωρίζει πως, έρχεται ο οδοστρωτήρας, ο Μέγας ψευτο-χριστιανός, ο Ελλην Χατζη-
Ταμτάκος, ο τα πάντα όλα γνωρίζων και επεξηγών να μας περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια αυτά που ο ΙΔΙΟΣ ο Παύλος ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.
Ποιός Παύλος ρε τώρα;
Εδώ μιλάει τώρα η εμπειρία της κυρά Σούλας από την Ανω Τραχανοπλαγιά. Αφού μπαινοβγαίνει ρε με την ψυχή της στο...σώμα της. Αφου είναι τριπλή η κυρά Σούλα.
Μία ως σώμα, δεύτερη ως "ψυχή" και τρίτη ως κυρα Σούλα. Της να της πει τώρα ρε ο Παύλος περί καυχησίας; Εδώ δεν ξέρει καν περί αστρικών ταξιδιών ο χαζο-Παύλος.
Ε, θέλει και λίγο διόρθωμα ο αδαής Παύλος.
Σιγά τώρα μη μασήσουν οι ψευτο-χριστιαναραίοι.
Ελεεινοί και τρισάθλιοι ψεύτες και υποκριτές.
Γελοία γεμάτα έπαρση υποκείμενα, χαλκοί ηχόντες και κύμβαλα αλαλάζοντα.
Τάζουν πίττες στον Αη-Φανούρη τον άγιο που...φανερώνει.
Που ξέχασα εχτές την κιλότα μου αη-Φανούρη μου;
Βρες τη μου και θα σου φτιάξω εγώ μια πίπα μούρλια.
Τρώει πίττες ο...άγιος.
Και αυτό το διαχρονικό σύμβολο της ηλιθιότητας θέλει και να
κυβερνήσει λαούς και έθνη σύμφωνα με τα...πάτρια ήθη.
Καυχάσθε δει ΟΥ γράφει ο Παύλος.

«Αγία Γραφή»: Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου - Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίας
http://www.pare-dose.netΧώκινς: Ακόμη μία απάτη του συστήματος.

 
 
Δεν πέθανα.
 
Αλλάξτε μου τις μπαταρίες.

 

Γκούλαγκ Μπαράσεβο.

 
 
GULAG BARASHEVO (2015)
Official Trailer

Ο βιασμός ενός λαού. Γκούλαγκ Μαγκαντάν.

 
 
ν.

Όπως ξέρετε δεν υπάρχουν ιστορικοί που να αναφέρουν τον Ιησού.

 
 
 
"Υπάρχουν όπως ξέρετε πολλοί ιστορικοί που αναφέρουν τον Ιησού.
Ο Σουητώνιος, ο Τάκιτος, ο Πλίνιος, ο Ιώσηπος...."


Ωωωωω, αναφωνεί εκστασιασμένος ο μυγοχαύτης θρησκοπαθής.
Τι ωραία ονόματα, πόσο όμορφα ακούγονται οι λέξεις,
πόσο καλά μας τα λέει ο Διαφωτιστής....
Ωωωωω, τι όμορφα που είναι τα ρούχα του Αυτοκράτορα....
Μα, ο Αυτοκράτορας είναι γυμνός, είπε το παιδί.
Το παιδί δεν ήξερε τις απάτες των μεγάλων.
Ούτε από τα συμφέροντα τους καταλάβαινε.
Γιά φέρτε μας να δούμε που γράφουν για τον Ιησού
οι...ιστορικοί.
Μα, μα είναι ανάγκη τώρα...δεν μας πιστεύετε δηλαδή...
Όχι δεν σας πιστεύουμε. Κι έρχονται και τα γιαούρτια.
Ααααα, είστε άπιστοι, σας έβαλε ο ...αντίχριστος...
Βρε άσε τώρα τι είμαστε και ποιός μας έβαλε και φέρτε
τους...ιστορικούς.

«Αγία Γραφή»: Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου - Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίας


http://www.pare-dose.net
 
 

 

Τσώρτσιλ: Εαν κάποιος λέει οτιδήποτε αντίθετο, αυτό είναι αίσχος.

 
 
"Η ιδέα κάποιων ανθρώπων για [ελευθερία λόγου] είναι πως είναι ελεύθεροι να πουν αυτό που τους αρέσει, αλλά αν κάποιος λέει οτιδήποτε αντίθετο, αυτό είναι αίσχος".
-Ουίνστον Τσώρτσιλ
 
“Some people's idea of [free speech] is that they are free to say what they like, but if anyone says anything back, that is an outrage.”
―Winston Churchill
 
 

Saturday, March 17, 2018

Η Μέρκελ, η Τερέζα Μέη, και η Νταλία Γκρυμπαουσίτα μαζί στο ίδιο πάρτι

 
 
Μια εικόνα που υποδηλώνει ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ (Angela Kasner), η Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Τερέζα Μέη, και η Λιθουανική Πρόεδρος Νταλία Γκρυμπαουσίτα μαζί σε ένα πάρτι στην εφηβεία τους εμφανίστηκαν στα κοινωνικά μέσα το Μάρτιο του 2018, μαζί με έναν υπαινιγμό που αποδεικνύει την απειλητική παγκόσμια συνωμοσία.
 
An image purportedly showing German Chancellor Angela Merkel, UK Prime Minister Theresa May, and Lithuanian President Dalia Grybauskaitė together at a party in their teens appeared on social media in March 2018, along with an insinuation that it shows proof of some sort of sinister global conspiracy.
 
 

Πού βρήκε γυναίκα ο Κάιν;Το βασανιστικό ερώτημα, εξακολουθεί να πλανάται έως και τις μέρες μας: Πού στο καλό βρήκε γυναίκα ο Κάιν, αφού μέχρι τότε - και σύμφωνα με τα γραφόμενα τής Αγίας Γραφής- οι μόνοι άνθρωποι επί γης, ήταν αυτός και οι γονείς του, Αδάμ και Εύα; Και με βάση αυτό το δεδομένο, ποιοί στο καλό θα κατοικούσαν την πόλη που έχτισε;
«Και ο Κάιν γνώρισε τη γυναίκα του, κι εκείνη συνέλαβε, και γέννησε τον Ενώχ· έκτιζε μάλιστα μια πόλη, και αποκάλεσε το όνομα της πόλης σύμφωνα με το όνομα του γιου του, Ενώχ» (Γένεσις, 4: 17).

«Αγία Γραφή»: Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου - Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίαςhttp://www.pare-dose.netΗ συμβουλή του Πυλάδη στον Ορέστη


Orestes,   Giovanni  Battista Piranesi

Η συμβουλή του Πυλάδη στον Ορέστη :
"Κάλιο να' χεις όλους τους ανθρώπους εχθρούς σου παρά τους ΘΕΟΥΣ".

Αισχύλου, ΧΟΗΦΟΡΕΣ.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΟΪΛΟΥΣ

Τ. Αρβανιτάκης: Το Δωδεκάθεο είναι για τους αφελείς και τα βλήτα.
Τ. Αρβανιτάκης: Το Δωδεκάθεο είναι για τους αφελείς και τα βλήτα.

Τάσος Αρβανιτάκης – Φάλκος: Αρχαιοελληνικές θρησκείες.
Ίδρυμα Πολιτισμού "ΥΔΡΙΑ" Παπαμάρκου 28 Πλ. Άθωνος, Θεσσαλονίκη.  Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 στις 8 το βράδυ στο πλαίσιο των "Φιλοσοφικών και Λογοτεχνικών Συζητήσεων και Αναζητήσεων"  διάλεξη του Τάσου Αρβανιτάκη – Φάλκου με θέμα "Αρχαιοελληνικές θρησκείες. Μία προσέγγιση".
 Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 221289 και 6977 238 110

https://youtu.be/ReqwP9AtQboΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: «Εναλλακτικές θεραπείες».


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: «Εναλλακτικές θεραπείες».
Διάλεξη του βοτανολόγου  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ με θέμα: «Εναλλακτικές θεραπείες».
την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018.   Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427

1.  https://youtu.be/xUjEZfS7Znk

2.   https://youtu.be/eIYOD7SRv1w 

 3.   https://youtu.be/At4LRdK5ha0

4.  https://youtu.be/00Vy-ZTWKCkΜα έχουν χαζέψει εντελώς;Ο Εκδοτικός οίκος "Ζεύς", κυκλοφορεί "Διδακτικές εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης".

Οι αμόρφωτοι συγγραφείς τής Παλαιάς Διαθήκης....Οι αμόρφωτοι συγγραφείς τής Παλαιάς Διαθήκης, προσδίδουν την ανθρώπινη αδυναμία τής κούρασης, σε έναν θεό. Μάλλον, όχι και τόσο τιμητικό για τον...«Παντοδύναμο»...

«Και ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη ημέρα τα έργα του, που έκανε· και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα από όλα τα έργα του, που έκανε» (Γένεσις, 2: 2).

«Αγία Γραφή»: Το μεγαλύτερο παραμύθι τού κόσμου - Η Βίβλος τού μίσους, τής κτηνωδίας και τής πλαστογραφίας

http://www.pare-dose.net

Δημήτριος Καψάλας: H Ελλάς δεν είναι αδύναμη. Δημήτριος Καψάλας: H Ελλάς δεν είναι αδύναμη. 
Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018.   Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427

1.     https://youtu.be/ih3ZK9S3jbI

2.     https://youtu.be/4b5H0SEGnWYΛιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ν΄ (136 – 142): Η Ομηρική Φάλαγξ.Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ν΄ (136 – 142): Η Ομηρική Φάλαγξ.
 https://youtu.be/30b5oEV1fNk

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ν΄ (143 – 166):  Έκτωρ ανδρείος και θεοφιλής.
 https://youtu.be/wvIlTIGeyxI


Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ν΄ (167 – 201):  Μηδεσικάστη.
https://youtu.be/mlkMemTmI1k


 Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ν΄ (202 – 230):Απειρία – Φόβος – Οκνηρία. 
 https://youtu.be/LpnzzDN_OaE


Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ν΄ (231 – 248): Η αρετή των δειλών.     
  https://youtu.be/7gT6u6yXaas

Μεξι - Φόρνια.Η γέφυρα που έπεσε: Σύμβολο της Νέας Αμερικής.Σχεδιάστηκε από πολυπολιτισμικούς,

κτίστηκε από παράνομους εργάτες,

κατασκευάστηκε από φτηνά υλικά
από την Κίνα.