θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 21, 2009

Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 07.04.2001


Η μελέτη της ελληνικής Ιστορίας είναι οπωσδήποτε πολύ χρήσιμη καί απολύτως απαραίτητη γιά έναν λαό, πού επιθυμεί νά διατήρηση τήν ιστορική του μνήμη. Ό Πολύβιος, από τους πλέον γνω­στούς ίστορικους της αρχαιότητος, έγραψε στην εισαγωγή των «ιστοριών του», ότι εκείνος πού γιγνώσκει τήν ιστορία υπερέχει των υπο­λοίπων στό έξης: Μαθαίνει από τα λάθη των προηγουμένων καί τά απο­φεύγει. Θά περίμενε λοιπόν κανείς, ότι εμείς πού άφ' ενός έχουμε τήν πλέον μακραίωνη ιστορική παράδο­ση καί άφ' έτερου ιδρύσαμε την επι­στήμη τής Ιστορίας, ότι θα υπερέ­χουμε στην γνώση των υπολοίπων.Ομως φεύ! Τό ακριβώς αντίθετο συμ­βαίνει. Αποδείξεις γι' αυτό ουκ ολίγες. Από τά σχολεία μας, όπου οί μαθη­τές δέν μπορούν νά απαντήσουν σέ ερωτήσεις του είδους: «τί εορτά­ζουμε τήν 25η Μαρτίου» έως τίς παρέες, άλλα καί τά Πανεπιστήμια μας ακόμη, όπου στά ζητήματα τής Ιστορίας μας επικρατεί πλήρης άγνοια. Βέβαια αυτό ενδεχομένως καί νά αποτελεί συνειδητή δική μας επιλο­γή, αλλιώς δέν εξηγείται η δική μας αδράνεια στά τεκταινόμενα Πρό­σφατα στην τηλεοπτική μου εκπο­μπή ό νυν Κοσμήτωρ τής Φιλοσο­φικής Σχολής Αθηνών κατήγγειλε φοβερά πράγματα. Ότι επικρατεί τρομοκρατία στό Πανεπιστήμιο. Ότι οί καθηγητές δέν μπορούν νά διδάξουν, ότι (προσέξτε αυτό) τόν νεαρό πού έκαψε τήν ελληνική
σημαία έξω άπό τό Πολυτεχνείο προσέλαβε έν είδει έπιβραύεσης τό Πανεπιστήμιο. Καί σέ όλα αυτί ή δική μας αντίδραση, ή απάθεια.
Μάθαμε από τά δελτία ειδήσεων ότι οί Ταλιμπάν, οί θρησκευτικοί ηγέτες του Αφγανιστάν αποφάσισαν να καταστρέψουν όλα τά μνημεία του προϊσλαμικού παρελθόντος τής χώρας τους. (1)
Είδαμε τα ρεπορτάζ γιά τά τεράστια αγάλματα του Βούδα (ελληνικής τεχνοτροπίας καί αυτά στην επιστήμη τά ονομάζουμε «Βούδες ελληνικής τεχνοτροπίας - καί στενοχω­ρηθήκαμε. Πόσοι όμως άπό εμάς αναρωτήθηκαν πόσα μνημεία καθαρώς ελληνικά βρίσκονται εκεί καί καταστρέφονται;


Όταν ό Αλέξανδρος ό Γ ό Μέγας καί οί διάδοχοι του κατέκτησαν τήν περιοχή καί ίδρυσαν τό βασίλειο τής Βακτριανής, έκτισαν πόλεις, θέατρα, οδούς, ναούς κλπ. Πολλά άπό αυτά σώθηκαν όλες αυτές τίς χιλιετίες για νά καταστραφούν σήμερα.
Τήν δεκαετία του 1970 ό Βίκτωρ Σαριγιαννίδης άνεκάλυψε στην περιοχή Τιλιά Τεπέ ολόκληρη ελληνιστική πόλη. Χιλιάδες ευρήματα των προγόνων μας. Σήμερα τίποτε άπό αυτά δέν υπάρχει πιά παλαιό­τερα ό πόλεμος μέ τους Σοβιετικούς καί τώρα οί Ταλιμπάν. Γιά όλα αυτά όμως ουδείς ενδιαφέρεται έδώ στην πατρίδα μας. Δέν συνειδοποιούμε ότι τά αρχαιολογικά ευρήματα είναι πλέον αψευδείς μάρτυρες τής μακραίωνης ιστορικής παράδοσης.Πρίν άπό λίγες ημέρες ανακοινώθηκε επίσημα δτι βρέθηκε στην μέση τής Μεσογείου σέ ένα ιδιαιτέ­ρως βαθύ σημείο ένα αρχαίο ναυά­γιο. Τό γεγονός αυτό άπό μόνο του ανατρέπει σχεδόν πλήρως τήν εικό­να πού είχαμε γιά τίς τεχνικές ικα­νότητες τών αρχαίων Ελλήνων. Ένώ δηλαδή πάντοτε πιστεύαμε ότι οί Έλληνες δέν γνώριζαν πως νά ναυσιπλοούν στην ανοικτή θάλασσα καί ότι πήγαιναν ακτή ακτή, τώρα αποδεικνύεται ότι αντιθέτως γνώριζαν καί πολύ καλά πώς νά προσανα­τολίζονται καί πώς νά Οδηγούν τά πλοία τους καί πολύ μακριά άπό τήν ακτή.


Αυτό όμως δημιουργεί νέα δεδομέ­να. Όταν κάποιοι Έλληνες καί ξένοι ερευνητές καί επιστήμονες υποστηρίζουν (Ζ. Πετρίδης, ή καλύ­τερη κατά τήν γνώμη μου εργασία γιά τό θέμα αυτό, Ματίεβιτς, Πασσας, Μέρτζ κ.λ.π.) ότι οί Έλλη­νες, είναν φθάσει μέχρι τήν Αμερι­κή, οι επιστήμονες υποστήριζαν ότι αυτό δέν ήταν εφικτό καί ότι οί ' Ελληνες δέν θά μπορούσαν νά έχουν πάει τόσο μακριά, αφού δέν μπορούσαν νά απομακρυνθούν άπό τήν ακτή. Τώρα όμως το επιχείρημα αυτό καταρρέει. Γιά συνδυάστε όμως τά εξής στοιχεία.
Πρώτον οί Έλληνες πήγαιναν πολ­λά ταξίδια πέραν των Ηρακλείδων Στηλών, ίδρυσαν μάλιστα κάι πολ­λές πόλεις πέραν αυτών, π.χ. τήν Λισσαβόνα (πόλη του Οδυσσέως), πόλεις στην Μ. Βρετανία κλ.π.
Δεύτερον στίς παραδόσεις τών φυλών τής Κεντρικής καί Νοτίου Αμερικής ύπαρχε ι ό μύθος τών Λευκών θεών άπό τήν Ανατολή, πού ήρθαν τους έφεραν τόν Πολιτισμό καί μετά έφυγαν. Είναι ό γνωστός μύθος τού Βιρακότσα (ό λευκός άνθρωπος), μύθος πού δυστυχώς γ΄ αυτούς συνετέλεσε τά μέγιστα στην εύκολη υποταγή τους στους οποίους ταύτισαν μέ τους προγόνους τους. Ακόμη ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν στην Ν. Αμερική λευκοί άνθρωποι, οί Αραουκάνοι οί όποιοι μάλιστα διαδίδουν ότι είναι Έλληνες.
Τρίτον την αποδεδειγμένη πιά δυνατότητα τών Ελλήνων ναυτικών νά διαπλέουν στην ανοικτή θάλασ­σα.
Όλα αυτά οδηγούν σέ ένα συμπέ­ρασμα. Ότι είναι εξαιρετικά απί­θανο νά μην έφθασαν οί Έλληνες μέχρι τήν Αμερική. Αυτό όμως άπό μόνο του έπιττάσει νά ξαναγράφει ή παγκόσμιος Ιστορία.
Νά λοιπόν γιατί τά αρχαιολογικά ευρήματα, πέραν τής αίσθητικής, έχουν γιά μας καί μεγάλη ιστορική αξία. Διότι αποδεικνύουν πόσο μεγάλη ιστορία είχαν οί προγονοί μας. Αποδεικνύουν ότι καταγόμα­στε άπό τρανή γενιά. Κάτι προφανώς πού ορισμένοι θέλουν νά κάνουν ό,τι μπορούν γιά νά τό λησμονήσουμε, καί εμείς δυστυχώς παίζουμε διαρκώς τό παιχνίδι τους.
(1) Όπως έκαναν οι Χριστιανοί στην Ελλάδα.